Dret d’accés a la informació pública col·legial

De conformitat amb el que estableix l’article 18 i següents de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (llei catalana), les persones tenen dret a accedir a la informació derivada de l’exercici de les funcions públiques col·legials, tant en nom propi com en representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

L’exercici d’aquest dret no resta condicionat a la concurrència d’un interès personal, ni tampoc resta subjecte a motivació o invocació de normes legals, i pot ser exercit pels més grans de 16 anys.

D’altra banda, l’exercici d’aquest dret pot ser denegat o restringit per les causes expressament establertes a la llei (article 21 de la Llei 19/2014), o en cas que la informació que es vol obtenir siguin dades especialment protegides, com ara les relatives a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual, o relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l’amonestació pública de l’infractor.

També es poden inadmetre les sol·licituds d’accés a la informació pública en els supòsits establerts en l’article 29 de la Llei 19/2014: notes o esborranys, resums, opinions o documents de treball intern sense rellevància o interès públic, si la informació sol·licitada està en fase d’elaboració i s’ha de fer pública, segons les obligacions de la normativa en matèria de transparència, o si es tracta de consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens.

Per poder exercir el dret d’accés a la informació pública, la petició es pot fer per qualsevol mitjà, sempre que permeti la constància de la identitat del sol·licitant, informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d'indicar cap document ni expedient concrets, forma o formats en què es prefereix tenir accés a la informació, i una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions.  

En la sol·licitud es pot exposar, si així es considera, els motius que justifiquen l’exercici del dret a accedir a la informació pública, sense que l’absència de motivació pugui ser causa per denegar la sol·licitud.

El Col·legi de Doctors i Llicenciats disposa per resoldre-la d’un termini d’un mes des del dia següent al de la recepció de la sol·licitud.

Si la sol·licitud està formulada en termes imprecisos o massa genèrics, es contactarà amb el sol·licitant per demanar-li que concreti la informació a la qual vol tenir accés, supòsit en què el termini per resoldre la petició restarà suspès. En aquesta situació, es disposa d’un termini no inferior a 10 dies per concretar la informació sol·licitada. En cas que no es doni compliment a la petició de concreció dins del termini concedit a aquest efecte, es considerarà que s’ha desistit del procediment i s’arxivarà, fet que no exclou el dret de presentar una nova sol·licitud que compleixi els requisits establerts.

En cas que la sol·licitud d’informació pública afecti drets o interessos de tercers, i aquests siguin identificables, cal donar-los trasllat de la sol·licitud per fer-hi al·legacions, tràmit que suspèn el termini per resoldre.

Finalment, en  cas que no s’atengui la petició d’accés a la informació, es notificarà expressament mitjançant resolució motivada, contra la que es pot interposar els recursos corresponents, que s’indicaran en la resolució dictada.

 

Accedir a les dades de contacte