Renovació del carnet

El carnet col·legial és el  mitjà d'identificació de la pertinença al nostre col·lectiu docent.

Si necessiteu renovar el carnet col·legial, envieu-nos un misssatge a secretaria@cdl.cat i us l'enviarem per correu postal. 

Declaració de l'activitat professional

Si us plau, ompliu la fitxa referida a la vostra activitat (docent o no docent). Tan sols els qui treballeu en diferents camps heu d'emplenar-les totes dues.

Fitxa de declaració de l’activitat docent

La declaració de l’activitat docent és un instrument imprescindible perquè puguem certificar la vostra tasca docent. Per això trobareu en aquesta pàgina el formulari corresponent a l’any acadèmic 2021-2022.

Us recordem que cal que ens el retorneu degudament emplenat, i que hi ha de figurar la signatura del director o directora i el segell del centre o centres on treballeu.

Formulari de declaració de l’activitat professional no docent

Per atendre adequadament les necessitats de tots els nostres col·legiats, és indispensable conèixer les activitats professionals a què us dediqueu. Uns preguem, doncs, que ens envieu aquest formulari emplenat (enllaç a formulari Google).

 

Esmenes de dades personals

Si hi ha hagut alguna modificació en les vostres dades personals així com les dades bancàries, us preguem que ens envieu un correu electrònic i ens indiqueu l'esmena a realitzar.

 

Petició de certificats

Us preguem que ens envieu un correu a secretaria@cdl.cat i ens indiqueu el tipus de certificat que necessiteu, detallant-nos la següent informació:

  • Nom i cognoms
  • Adreça electrònica on enviar el certificat
  • Telèfon
  • Curs Escola Estiu, Tardor o Hivern, digueu-nos l'any i el títol del curs.

Altres certificats:

Declaració de l'activitat docent, certificats professionals: Per fer aquest certificat necessitem rebre, prèviament, la declaració de l'activitat docent degudament emplenada, document imprescindible perquè puguem certificar la vostra tasca.

Altres: Especifiqueu quin altre tipus de certificat necessiteu.

 

Protecció de dades 

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que les vostres dades passaran a formar part de la base de dades del COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA, LLETRES I CIÈNCIES DE CATALUNYA, les finalitats del qual són les derivades de la gestió col·legial que es recullen en els estatuts del Col·legi, i en aquest cas la gestió de la vostra alta com a col·legiat així com la gestió de tipus administrativa necessària i/o derivada d’aquests serveis. Les dades aquí sol·licitades tenen caràcter obligatori i se sol·liciten per tal de tramitar els vostres certificats. L’usuari consent el tractament de les seves dades amb les finalitats descrites, així com la comunicació exposada, sense la qual no es podrà gestionar la seva sol·licitud. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació d’ús o portabilitat d’acord amb el que preveu la normativa, mitjançant comunicació per escrit a l’atenció de Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia, Lletres i Ciències de Catalunya, per correu electrònic a l’adreça info@cdl.cat, o a l’adreça Rambla de Catalunya 8, 08007 Barcelona. En cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades de caràcter personal, podreu interposar una reclamació davant l’AEPD (www.agpd.es). Podeu contactar amb el nostre delegat de Protecció de dades mitjançant escrit a l’adreça C/ Villanueva 11, 28001 Madrid o contactant al telèfon (+34) 914.311.244 o mitjançant correu electrònic a aquesta adreça: protecciondedatos@grupopsn.es