Presentació

L’Il·lustre Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, l’àmbit d’actuació del qual és tot el territori de Catalunya a través de la seu central de Barcelona i de les delegacions territorials de Girona, Lleida, Tarragona i la Catalunya Central.

Els Estatuts del Col·legi, aprovats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i inscrits al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5528, de 17 de desembre de 2009), garanteixen la seva capacitat plena per a la realització dels fins professionals derivats dels títols universitaris oficials atorgats tant per les facultats universitàries desglossades de les tradicionalment denominades "facultats de filosofia i lletres i de ciències", i de les actuals, dels títols de les quals no hi ha corporacions professionals específiques.

En conseqüència, aquests Estatuts reconeixen, entre d’altres, la plena capacitat d’aquest Col·legi per a la realització dels fins professionals derivats d'aquets títols professionals. Així, els títols universitaris oficials de grau de mestre en educació infantil, de grau de mestre en educació primària i el títol professional de màster de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, derivats de l’adequació a l’Espai Europeu d’Educació Superior, i els títols professionals d’especialització didàctica obtinguts mitjançant la realització del curs de qualificació pedagògica corresponent, faculten també llurs titulars per inscriure’s com a membres de ple dret del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

Atès que el col·lectiu docent és àmpliament majoritari a la nostra corporació, el Col·legi esdevé el Col·legi de docents i professionals de la cultura. Per tant, als titulats universitaris que exerceixen la docència els correspon la incorporació al Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, amb l’excepció del professorat sotmès exclusivament a la legislació vigent en matèria de funció pública.

La representació i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats constitueixen l’objectiu primordial de la nostra institució. En aquest sentit el Col·legi vetlla pel reconeixement de la professió docent i per la seva consideració social i el seu prestigi, i promou l’excel·lència professional del professorat com a requisit indispensable per millorar l’educació. No en va la Llei d’educació de Catalunya reconeix la nostra institució com a part integrant de la comunitat educativa.

Des de la formació permanent dels docents, una de les activitats més rellevants del Col·legi, que s’ha de valorar com un mèrit objectiu per a l’exercici de la professió, fins a la integració en l’exercici professional del Codi deontològic de la professió docent, elaborat i redactat pel Col·legi, entès com una eina dinàmica eficaç per a l’autoregulació dels professionals de la docència, la nostra institució ha prestat i presta a la societat, des de fa més de 100 anys, un servei públic d’indubtable rellevància.

Però el Col·legi també representa i defensa els interessos professionals d’un ventall de col·legiats que exerceixen professions dels títols de les quals no hi ha corporacions específiques. Estem parlant dels professionals titulats que desenvolupen activitats relacionades amb el món de l’edició, d’arqueòlegs, de titulats que treballen en l’àmbit dels museus i de les arts en general o en la gestió d’entitats culturals. Per tant, el Col·legi és també el Col·legi de professionals de la cultura.

En definitiva, la representació i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats és el principi rector de les activitats del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, és a dir, del Col·legi de docents i professionals de la cultura, per això en tot el que fa referència als continguts de la seva professió, el Col·legi es relaciona, d’acord amb l’article 1.3 dels seus Estatuts, amb els departaments d’Educació i de Cultura del Govern de la Generalitat.

Dades de contacte

 

  

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h

Agost: de 9 a 14 h

Rambla de Catalunya, 8 pral. 08007 Barcelona

Tel. (34) 933 170 428

A/e: secretaria@cdl.cat

 

Dies amb horari especial (de 9 a 14 h): 24 de desembre, 31 de desembre, 5 de gener, 23 d’abril, Dijous Sant, 23 de juny i​ 23 de setembre

 

 

Funcions públiques

Són finalitats essencials del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, el col·legi de docents i professionals de la cultura, l‘ordenament de l’exercici de la professió docent, la seva representació i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats. També són finalitats essencials del Col·legi l’ordenació de les professió en els casos de les titulacions a què fa esment l’article 1.2 del Estatuts del Col·legi, respecte de les quals no existeixen avui corporacions professionals específiques.

Aquest Col·legi té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació de llurs col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de què es tracti, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. També té com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades i de les societats professionals integrades.

Són funcions pròpies del Col·legi, per tal d’assolir els seus objectius, les següents:

 • Servir amb normes pròpies els interessos de tota la col·lectivitat.
 • Exercir la representació i la defensa de la professió, compresa la seva funció social davant l’Administració, institucions, tribunals, entitats i particulars amb legitimació per ser part en tots els litigis que afectin els interessos professionals i amb la possibilitat d’exercir el dret de petició, de conformitat amb la llei, d’impulsar totes les reformes legislatives que consideri justes en defensa de la professió.
 • Promoure la dignificació social i econòmica dels col·legiats, procurar-ne la formació integral i el perfeccionament continu, ordenar-ne, en l’àmbit de la seva competència, l'activitat professional i vetllar perquè aquesta es dugui a terme amb l’ètica i el respecte necessaris a les lleis i als drets dels particulars, i exercitar la facultat disciplinària en l’ordre professional i col·legial.
 • Garantir una organització col·legial eficaç i democràtica, establir la Junta de Govern, delegacions, comissions i grups de treball que, en l’àmbit que els estigui confiat, hi col·laborin com a organismes assessors.
 • Organitzar activitats i serveis comuns d’interès col·legials de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial i de previsió o anàlegs, bé directament o bé per mitjà d’acords o convenis amb altres entitats.
 • Establir amb altres col·legis o entitats legalment reconegudes serveis comuns d’índole cultural, social, econòmica o administrativa, especialment els que permetin assolir o fer efectives les competències col·legials de control de l’exercici de la professió i lluitar contra l’intrusisme.
 • Defensar els col·legiats en l’exercici dels drets que legalment els corresponguin per desenvolupar funcions professionals o amb ocasió d’aquestes.
 • Procurar l’harmonia i la col·laboració entre els col·legiats, impedint tota competència deslleial entre ells, i intervenir com a mediador de conciliació o d’arbitratge en els conflictes que se suscitin per motius professionals.
 • Adoptar les mesures necessàries per evitar l’intrusisme professional denunciant i perseguint davant l’Administració i els tribunals de justícia els casos coneguts per la Junta de Govern i portant a terme les actuacions necessàries, fins i tot la verificació efectiva de les declaracions d’exercici professional. Els actes d’intrusisme i les actuacions professionals irregulars han de ser posats en coneixement de l’Administració de la Generalitat, sens perjudici que aquest Col·legi adopti les mesures administratives que calgui per corregir aquestes conductes.
 • Tractar d’aconseguir per als col·legiats el màxim nivell de treball i crear borses de col·locació professional.
 • Administrar l’economia col·legial, repartir equitativament les càrregues, mitjançant la fixació de les quotes i aportacions econòmiques necessàries, i recaptar-les, custodiar-les i distribuir-les segons el pressupost i les necessitats.
 • Signar i formalitzar contractes i convenis de formació permanent o de prestació de serveis que potenciïn la millor preparació professional dels col·legiats, amb entitats i organismes, públics i privats, o amb persones físiques, d’àmbit nacional o internacional.
 • Participar en els consells o organismes consultius de les administracions en matèria de la seva competència professional a Catalunya, així com establir els instruments jurídics amb les universitats que permetin la cooperació en matèria de formació inicial i contínua.
 • Mantenir relació amb les autoritats i sol·licitar-los les informacions pertinents sobre l’activitat educativa i cultural en l’àmbit de les seves jurisdiccions.
 • Prendre part, d’acord amb la legislació vigent, en l’elaboració dels plans d’estudis i informar sobre les normes d’organització dels centres docents on es concedeixen les titulacions que, segons l’apartat 3 de l’article 1 d’aquests Estatuts, donen dret a incorporar-se al Col·legi i preparar la informació necessària per facilitar l’accés a la vida professional dels nous titulats.
 • Ser escoltat en l’elaboració dels criteris de selecció del professorat de nou ingrés a l’ensenyament reglat.
 • Ser escoltat en l’elaboració dels plans d’estudis dels nivells educatius en què s’exerceix la professió i informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió o la institució col·legial.
 • Visar els projectes i els treballs de les persones col·legiades i de les societats professionals integrades en els termes i als efectes que estableix la normativa corresponent.
 • Fomentar l’ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i les societats professionals integrades, i en els àmbits institucionals i socials en els quals s’exerceix la professió.
 • Facilitar la formació de postgrau dels col·legiats, directament o col·laborant amb les universitats i altres institucions públiques o privades nacionals, estatals o internacionals.

 

 

Normativa aplicable

Normativa catalana
Normativa estatal
Estatuts

 

 

Estructura organitzativa