US2410 - Història de Catalunya I

 • Àrea temàtica:

  Història

 • Modalitat:

  Presencial i simultàniament en línia

 • Nivell:

  Internivells

Professorat:

Xavier Costa Badia, Gaspar Feliu Montfort, Rosa Lluch Bramon, Miquel Molist, Marta Prevosti Monclús, Jordina Sales Carbonell, Josep Maria Salrach Marés

Dates:

Del 5 d'octubre de 2023 al 9 de maig de 2024

 

Dies:

Dijous

Hores:

De 16.30 a 18.30 h 

Total hores:

50

Lloc:

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Tarifes
Col·legiat/ada:

235,00 €

No col·legiat/ada:

295,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

235,00 €

Inscriu-t'hi

Afegir a la cistella

En aquests curs d’història de Catalunya es farà un recorregut pel passat del país i els seus habitants des de l’època més remota, la dels caçadors-recol·lectors de la prehistòria fins al final de l’edat mitjana.

Per poder seguir aquest viatge pel passat, s’ha seccionat el temps històric en cinc grans etapes: prehistòria i antiguitat, orígens de Catalunya, època feudal, la gran expansió i les crisis finiseculars. En cadascuna d’aquestes etapes la mirada es projectarà de forma global i integradora sobre homes i dones, grups socials, activitats econòmiques, dinàmica política, sensibilitat religiosa, creacions literàries i artístiques i expressions de l’imaginari. Les explicacions s’acompanyaran sistemàticament de l’exposició d’imatges i més eventualment de la lectura i comentari de textos i documents. Amb els participants que ho desitgen es faran dues visites guiades al MNAC per visitar les sales del romànic i el gòtic.   

Programa del primer semestre:

Primera part: Els precedents antics

Dijous 5 d’octubre (prof. Miquel Molist)

 • El Paleolític
 • Edats i cultures del Paleolític
 • Els primers testimonis de la presència humana en terra catalana.
 • Els homes de Taltaull i Banyoles.
 • Les restes de la Boella.

El Neolític

 • Els orígens de l’agricultura i la ramaderia
 • Jaciments i testimonis materials: indústria lítiques i ceràmica

L’Edat dels metalls

 • Els monuments megalítics

Dijous 19 d’octubre (prof. Marta Prevosti)

 • La civilització ibèrica
 • Els pobles mediterranis: grecs i fenicis
 • Les relacions dels ibers amb els pobles mediterranis

Dijous 26 d’octubre (prof. Marta Prevosti)

 • L’arribada dels romans: la conquesta
 • L’època romana. La gran transformació.
 • Els canvis en el poder
 • El camp i la ciutat. Estructura del poblament i activitats econòmiques
 • La cultura, l’art, la llengua
 • Testimonis arqueològics i monumentals

Dijous 2 de novembre (profs. Marta Prevosti i Jordina Sales)

 • Els inicis del cristianisme
 • La Tardoantiguitat. La problemàtica de les vil·les
 • L’Antiguitat Tardana. Els visigots
 • L’arribada dels visigots i el regne de Toledo.
 • El Liber Iudicum
 • Les grans transformacions: els poblats i la fi de les vil·les.
 • La presència dels musulmans a Catalunya.

 

Segona part: La Catalunya carolíngia i comtal (segles IX-XI)

Dijous 9 de novembre (prof. Gaspar Feliu)

El domini carolingi. Segle IX

 • Cop d’ull als carolingis: arribada al poder, formació de l’Imperi i divisió en regnes
 • Ideologia: agustinisme, herència romana i costums germànics.
 • Establiment del domini a Catalunya.
 • El domini durant el s. IX: formació dels comtats, comtes, vescomtes i vicaris

Dijous 16 de novembre (prof. Gaspar Feliu)

La Catalunya del segle X

 • Els orígens de la dinastia nacional. Guifré el Pelós i els seus avantpassats
 • Ramon d’Abadal i el debat sobre la independència comtal

Fills i nets de Guifré. Les Cases de Cerdanya i Barcelona. Un història interna del poder

 • Els altres comtes catalans

Dijous 23 de novembre (prof. Xavier Costa)

L’Església catalana de l’època carolíngia

 • L’herència visigoda i Fèlix d’Urgell
 • La incorporació a l’Imperi: la dependència de Narbona i de la cort.
 • Cop d’ull a l’estructura administrativa: bisbats i parròquies. Dotalies i delme.
 • Els clergues i eclesiàstics: bisbes, canonges, preveres, diaques.

El cas singular dels monestirs

La temptativa d’independència eclesiàstica de Narbona

Dijous 30 de novembre (prof. Gaspar Feliu)

Les bases materials i immaterials de la Catalunya naixent

 • La societat i les activitats productives i comercials
 • Els instruments de la producció i l’intercanvi
 • La cultura escrita: documents i manuscrits
 • El dret i la justícia: el Liber a Catalunya i l’administració de justícia abans del feudalisme
 • El romànic inicial o preromànic

Dijous 14 de desembre (prof. Rosa Lluch)

El segle del canvi feudal

 • El govern de Ramon Borrell i Berenguer Ramon I a Barcelona.
 • Ramon Berenguer I i Mir Geribert, principals protagonistes del canvi feudal.
 • Conflictes arreu de Catalunya.
 • Noblesa, Església i Pagesia en el conflicte.
 • Abans i després del “canvi”: acords i desacords.
 • La Catalunya feudal de Ramon Berenguer I i Almodis

Xavier Costa Badia

Professor de la Universitat de Barcelona, col·laborador del projecte Catalunya Carolíngia. L’any 2019 va defensar la tesi doctoral Paisatges monàstics. El monacat alt-medieval als comtats catalans (segles IX-X), una recerca excel·lent, que l’ha convertit en un dels millors coneixedors de la història de l’Església catalana de l’època carolíngia. Amb Irene Brugués i Coloma Boada ha coordinat el llibre El Monestir de Sant Joan. Primer cenobi femení dels comtats catalans (887-1017), editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Xavier Costa compagina la investigació documental i la docència a la universitat amb l’arqueologia: ha dirigit campanyes d’excavacions en jaciments de Tremp i Talarn, al Pallars Jussà.

Gaspar Feliu Montfort

Catedràtic jubilat d’història econòmica de la Universitat de Barcelona, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i codirector de la Catalunya Carolíngia, el gran projecte que Ramon d’Abadal va concebre fa cent anys i que té per objectiu l’edició de tots els documents catalans dels segles IX i X. Gaspar Feliu ha publicat molts llibres i articles de pura investigació sobre períodes i temes molt diversos de la història de Catalunya, però sobretot de l’Alta Edat Mitjana, un període que coneix millor que ningú. Una part important de la seva obra dispersa ha estat recollida en el llibre Llarga nit feudal. Ha codirigit l’edició dels documents de l’arxiu comtal dels segles XI i XII, fins l’època de Ramon Berenguer IV, i ha estudiat la Taula de Canvi, el banc públic de Barcelona, que és un dels més antics d’Europa.

Rosa Lluch Bramon

Medievalista, professora de la Universitat de Barcelona des del 2005, experta en història social agrària. És autora d’Els remences. La senyoria de l’Almoina de Girona als segles XIV i XV, publicat l’any 2005, que és el fruit d’una llarga recerca documental en els arxius de l’Església de Girona amb la qual es va doctorar. Amb el precedent llunyà de Jaume Vicens Vives i el més proper del medievalista americà Paul Freedman, Rosa Lluch és avui la millor coneixedora de la història de la pagesia de remença. Cercant els orígens de les servituds dels pagesos catalans, Rosa Lluch ha investigat la revolta del cèlebre magnat Mir Geribert contra el comte Ramon Berenguer I a mitjan segle XI, tema al que dedicarà bona part de la classe d’avui.

Miquel Molist

Catedràtic de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona on coordina el Seminari d’Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient. S’ha centrat en la recerca de l’origen i consolidació de les primeres societats agrícoles de la Mediterrània oriental i de Catalunya, és a dir, del període que anomenen Neolític. Ha dirigit excavacions arqueològiques a Síria, Turquia i Iraq, essent una de les més importants la del jaciment neolític de Tell Halula, a Síria. Ha estat director del Museu d’Arqueologia de Catalunya, i és membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

Marta Prevosti Monclús

Arqueòloga i historiadora especialitzada en l’Antiguitat romana. Ha estat professora de la Universitat de Barcelona, investigadora sènior de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Catalans. És autora de molts llibres i articles preferentment dedicats al l’estudi del poblament rural i la ciutat en època romana. Va dirigir les excavacions de la vil·la romana de Torre Llauder, a Mataró. És coordinadora científica del projecte internacional Tabula Imperii Romani que es proposa desenvolupar una eina interactiva de cartografia de tot l’Imperi romà.

Jordina Sales Carbonell

Historiadora i arqueòloga especialitzada en l’Antiguitat Tardana. La seva recerca i docència a la Universitat de Barcelona se centra en l’estudi de les fonts literàries i arqueològiques de l’arquitectura cristiana a Hispània en la Tardoantiguitat i l’època visigoda. A la Universitat de Barcelona ha impartit classes sobre Arqueologia del primer monacat cristià (segles IV-VII). L’any 2011 la Societat Catalana d’Arqueologia va premiar el seu treball sobre l’arqueologia de les seus episcopals tardoantigues del territori català.

Josep Maria Salrach Marés

Calendari

 • Octubre: 5, 19 i 26
 • Novembre: 2, 9, 16, 23 i 30
 • Desembre: 14 
 • Gener: 11, 18 i 25
 • Febrer: 1, 8, 15, 22 i 29
 • Març: 7, 14 i 21
 • Abril: 4, 11, 18 i 25
 • Maig: 9

 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Rambla de Catalunya, 8 pral., Barcelona - 08007
Adreça electrònica: info@cdl.cat
Telèfon: + (34) 933 170 428