Programa de la Junta de Govern

​En el mandat que ara s’inicia per al període 2023-2027, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, altrament conegut com el col·legi de docents i professionals de la cultura, ens comprometem a:

  1. Promoure l’ús social del català i defensar els seus usos lingüístics dins del marc de la Llei d’educació de Catalunya (LEC) per tal com la història del Col·legi és la història d’un compromís amb l’educació, la professió docent, el país i les seves institucions, sempre des de la defensa i la promoció de la seva llengua, cultura i història.
  1. Assenyalar, de manera explícita, que el nostre Col·legi és, sobretot, el col·legi professional dels docents, de tots els docents i en totes les etapes educatives. La dignificació i el prestigi de la professió docent exigeixen que hi hagi un col·legi professional de docents, el nostre Col·legi, que promogui compartir els reptes, l’experiència, el respecte i l’excel·lència de la professió docent, des de la sòlida preparació científica en l’àmbit de l’especialitat escollida i des d’una sòlida formació didàctica, perquè la docència, més enllà d’una titulació, és una professió. Treballarem per un consens ampli i majoritari que reclami el reconeixement social de la professió docent com a professió regulada, titulada i col·legiada. L’educació és un servei públic d’interès general, del qual es desprèn la necessitat d’enfortir la professió docent i de garantir la qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania en l’àmbit educatiu, des de l’observança i la promoció de la qualitat i la deontologia dels seus professionals.
  1. Insistir en el reconeixement dels col·legis professionals de l’àmbit educatiu que fa la LEC en l'article 19 quan els considera part integrant de la comunitat educativa. Reivindicarem, com a Col·legi professional de docents, el dret de representació professional del professorat, sens perjudici de les prerrogatives d’altres col·lectius, en la futura norma que estableixi la composició del Consell d’Educació de Catalunya. La qualitat docent és l’objectiu primordial de la nostra institució.
  1. Continuar sent referent de la formació permanent del professorat, en totes les etapes educatives, com a màxim exponent de l’acció professionalitzadora del Col·legi, reconeguda a bastament pels mateixos professionals de la docència, per les administracions i per la societat. Consolidar, enfortir i estendre la formació permanent del professorat són els objectius del nostre pla estratègic de formació, com a instrument que és capaç d’integrar les noves necessitats formatives, la innovació i les demandes de la societat, en un model de governança de tota la comunitat educativa compromesa amb la qualitat, l’equitat i l’excel·lència. Instarem l’Administració educativa perquè continuï reconeixent i valorant la formació dels docents com un mèrit objectiu per a l’exercici de la professió, sense la qual no es pot garantir la qualitat de l’educació, com també la competència professionalitzadora del nostre Col·legi. Reclamarem el reconeixement del nostre Col·legi com a entitat acreditadora i certificadora de formació.
  1. Vetllar perquè el codi deontològic de la professió docent, elaborat i aprovat pel Col·legi, sigui una eina dinàmica eficaç per a l’autoregulació dels professionals de la docència tot promovent-ne el coneixement. Impulsarem, en aquest sentit, el treball i les funcions de la Comissió Deontològica, i també el desenvolupament formatiu del codi deontològic de la mà de les universitats catalanes per tal que arribi a la formació inicial del professorat i s’hi incorpori. La deontologia és inalienable a l’exercici de la professió.
  1. Consolidar i estendre la xarxa de Centres Adherits al Col·legi, la marca que identifica els centres educatius de referència vinculats a la nostra institució. Els centres educatius, amb una llarga i reeixida trajectòria al nostre país, han contribuït, i molt, a promoure l’excel·lència professional docent responsable i innovadora. Continuarem treballant per mantenir una estreta col·laboració amb els centres, compartint l’objectiu comú dels millors docents per a la millor educació, i en promourem el reconeixement com a centres de referència en la formació inicial i en el procés d’inducció dels futurs docents.
  1. Consolidar el nostre protagonisme institucional i projectar el coneixement del Col·legi, les seves funcions i activitats. És indiscutible el paper del nostre Col·legi a la societat, especialment i sobretot en l’àmbit educatiu. Així ho reconeixen els mateixos professionals i les administracions. Impulsarem un programa de comunicació integral orientat a promoure l’oportuna col·legiació i participació, per tal de transmetre el nostre rol a les noves generacions de docents i ser referents d’opinió sobretot en l’àmbit educatiu.
  1. Potenciar la dimensió internacional del Col·legi mitjançant col·laboracions amb associacions i organismes d’arreu del món, impulsant la creació de xarxes de col·laboració entre docents i fomentant intercanvis entre professorat i alumnat amb escoles i centres d’altres països. Participar en esdeveniments científics internacionals per promoure el Col·legi de Docents de Catalunya i per fer aflorar pràctiques innovadores i tendències emergents en l’àmbit de la formació del professorat. Adquirir presència internacional i esdevenir agents actius en la formació de docents des d’una mirada global i de futur.
  1. Promoure el treball en xarxa entre docents, un instrument que permet avançar en el desenvolupament professional i en la millora de l’educació, compartint experiències i resolent cooperativament situacions d’aprenentatge complexes. Impulsarem grups de treball en xarxa per àrees específiques de coneixement, per etapes educatives, de caràcter transversal i de currículum, i promourem jornades de reflexió per compartir-ho amb la professió docent i la comunitat educativa.
  1. Promoure el desenvolupament professional de tots els col·legiats que, adscrits de ple dret al Col·legi, exerceixen la seva activitat professional, complementàriament o exclusivament, en àmbits diferents del de l’educació. El Col·legi també està al servei dels professionals de la cultura, sovint estretament vinculats a l’àmbit de l’educació, i en vol defensar els interessos professionals.

Tots aquests compromisos i objectius fixats per la Junta de Govern per al període 2023-2027 seran possibles gràcies a les aportacions de milers de col·legiats que des de fa anys conformen una gran comunitat de docents volgudament interessats per l’educació del país. Però si volem que el projecte tingui continuïtat, si volem que la veu del col·lectiu docent i la dignitat de la professió es mantinguin les dècades vinents, caldrà eixamplar encara més aquesta comunitat, en totes les etapes educatives: educació infantil, educació primària, educació secundària, batxillerat, cicles formatius i universitat. Per això fem una crida a la col·legiació, la manera més efectiva de participar i enfortir el col·legi de docents de Catalunya, el nostre Col·legi. El reconeixement social i la fortalesa de la professió docent necessita un col·legi de docents fort i reconegut.